Volební program

Krajská bezpečnost

„Bezpečnost není samozřejmá a musíme se na ni podílet všichni“

 • Podporujeme spolupráci Integrovaného záchranného systému (IZS) s dalšími subjekty, které mohou být nápomocné při řešení mimořádných situací. Z pozice kraje vytváření platforem pro vzájemnou spolupráci a koordinaci „základních“ a „ostatních“ složek systému.
 • Podporujeme pokračování modernizace technického vybavení IZS. Stejně tak budeme dbát na rozvoj spolků, které mohou naplňovat funkci „ostatní“ složky IZS.
 • Iniciovat nácviky IZS a veřejnosti na mimořádné události v kraji (evakuace nemocnic, škol, obchodních center, nácvik útočícího střelce, blackout, masivní kyberútok, požár …)
 • Podporujeme činnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů a Sboru dobrovolných hasičů zejména technické vybavení a práci s mládeží.
 • Provedeme aktualizaci krizových plánů a využijeme data nasbíraná během koronavirové krize. Máme jedinečnou možnost vyhodnotit procesy a postupy a využít tato data právě k aktualizaci strategických dokumentů.
 • Hrozba sucha může být do budoucna velký problém a kraje na něj budou muset reagovat. S tím je spojené nebezpečí požárů, které u nás dosud nejsou tolik časté a schází zkušenosti při rozsáhlém zásahu. Je nutné boj s velkoplošnými požáry zabudovat do krajských dokumentů.
 • Posílíme kybernetickou a informační bezpečnost, zejména v kritické infrastruktuře a v nakládání s citlivými údaji.

Krajský cestovní ruch

 • Podpoříme zkvalitnění infrastruktury a podmínek pro rozvoj nabídky domácího cestovního ruchu (zejména a v období po pandemii).
 • Budeme pokračovat v rozvoji přeshraniční spolupráce s polskými regiony i v oblasti cestovního ruchu.
 • Zaměříme se na rozvoj zahraniční spolupráce a na propagaci kraje s cílem zvýšení návštěvností zahraničních turistů.
 • Rozvineme kongresovou a incentivní turistiku, pobídky pro filmaře.
 • Nastavíme efektivní fungování krajské destinační společnosti a spolupráci s DMO a dalšími subjekty.
 • Zaměříme se na další rozvoj budování cyklostezek a cyklodopravy.
 • Podpoříme mobilní služby a další podnikatelské aktivity včetně cestovního ruchu ve venkovských oblastech. To zabrání opouštění stávajících funkčních domů a bytů a sníží potřebu nových.

Doprava

 • Podpora plánovanému zdvojkolenění mezinárodní, vysokorychlostní železniční trati Choceň-Velký Osek, který znatelně zrychlí přepravu pasažérů z našeho kraje do Prahy.
 • Obnovení výstavby cyklostezek ve spolupráci s obcemi kraje (propojení spolufinancování akcí v ose SFDI-KHK-obec). Organizovaně plánovat síťování cyklostezek.
 • Podporovat rekonstrukci zanedbaných nádražních budov.
 • Udržet kvalitu silniční sítě v majetku kraje – silnice II. a III. třídy.
 • Udržet a ještě rozvinout dopravní dostupnost ve veřejné dopravě.
 • Využít zákonodárnou iniciativu kraje k úpravě zákona 361/2000 Sb. ve smyslu změny parkování automobilů v zastavěných lokalitách – problém ve všech urbanizovaných lokalitách v ČR.
 • Podporujeme dostavbu dálnice D11 na polskou hranici a dokončení R35.
 • Budeme spolupracovat s městy a obcemi, aby byly včas připraveny pozemky na výstavby obchvatů.
 • Podporujeme elektrifikace dalších železničních tratí.
 • Podporujeme zachování přeshraničních jízdenek, jejich rozvoj, návaznost slev na rodinné pasy apod.
 • Podporujeme prověření efektivnosti projektu Vysokovské spojky.

Rodina v kraji

„Naše budoucnost stojí na dobré rodině“

 • Podporujeme činnost rodinných a mateřských center a vznik dětských skupin.
 • Podpoříme rodiče navracející se po rodičovské dovolené do zaměstnání či podnikání.
 • Podpoříme zkrácené nebo sdílené úvazky v krajských institucích.
 • Zvýšíme nabídku zvýhodněných vstupů a služeb pro rodiny v rámci Rodinných pasů bez omezení počtu dětí na úrovni krajů – rodinný pas vydá kraj a přes např. Centrálu cestovního ruchu se mohou další zájemci z řad poskytovatelů připojit.
 • Zvýšíme povědomí o dostupné pomoci rodinám v obtížích a rozšíříme síť poskytovatelů účinné pomoci a poradenství.
 • V krajských zařízeních nabídneme zvýhodněné ceny volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi a pro seniory.
 • Podpoříme volnočasové aktivity pro seniory.

Sociální věci v kraji

 • Zpracujeme Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje na následující období 2021-2024.
 • Budeme pokračovat v investičních projektech – výstavbě nových zařízení dle strategie, postupné rekonstrukci a modernizaci stávajících zařízení ve vlastnictví kraje.
 • Podpoříme výstavbu hospice pro Královéhradecko.
 • Zrevidujeme síť sociálních služeb Královéhradeckého kraje s cílem zefektivnění pomoci potřebným a zvýšení dostupnosti služeb.
 • Posílíme preventivní aktivity v různých oblastech – bezdomovectví, závislosti na návykových látkách, gamblerství, kriminality, dluhy apod.
 • Budeme i nadále věnovat pozornost jak aktivním, tak nemocným seniorům a těm, kteří o ně pečují. Uděláme maximum pro to, aby se seniorům v našem kraji žilo co nejlépe.
 • Budeme i nadále podporovat mobilní hospicovou péči a hospice.
 • Chceme zajistit dostatečnou síť dopravy (taxi) pro seniory a handicapované.
 • Budeme podporovat programy prevence kriminality a domácího násilí.
 • Budeme chránit seniory proti tzv. šmejdům.
 • Chceme zastavit vysídlování venkovských oblastí. Důležité je narovnání trhu s bydlením regulací a nápravou stavu sdílené ekonomiky v oblasti bydlení. Byty pro rodiny a seniory – ne pro turisty. Ubytování turistů vrátit do hotelů a penzionů, které jsou za tím účelem zkolaudovány.
 • Podpoříme Rodinné pasy a rodinné vstupné bez omezení na počet dětí.
 • Prosazujeme plnohodnotné a systémové financování sociálních služeb.
 • Podpoříme posílení primární prevence v oblasti stabilních partnerských a rodinných vztahů.
 • Prosazujeme ochranu dětí před exekucemi, před právními úkony a uvedení do souladu s právní odpovědností rodičů.

Školství a volný čas

„Vzdělání a profesní odbornost jsou předpokladem rozvoje kraje.“

 • Budeme podporovat koncepční změny v síti středních škol, tak aby odpovídala potřebám kraje a jeho obyvatel.
 • Respektujeme ředitele škol jako partnery kraje – krajský úřad uvolní ruce ředitelům pro jejich pedagogickou práci; převezme na sebe organizaci výběrových řízení, zjednodušíme komunikaci krajského úřadu s nimi.
 • Zvýšíme důraz na kvalitu vzdělávání (přidaná hodnota žákovi během docházky) – na základě zpráv ČŠI i vlastního systému hodnocení škol.
 • Podporujeme etické, všeobecné a ekologické vzdělávání, oživíme Projekt etického vzdělávání.
 • Podpoříme vzdělávání a volnočasové aktivity seniorů upevňující mezigenerační vztahy.
 • Zvýšíme finanční podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních.
 • Věda a výzkum – podpoříme spolupráci středních škol a firem s vysokými školami v kraji.
 • Budeme usilovat o zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce větším zapojením zaměstnavatelů formou praxí a podnikových stipendií.
 • Podpoříme nadané i handicapované studenty.
 • Podpoříme vznik centra excelence – pro nadané děti a projektové víkendy.
 • Budeme podporovat knihovny a volnočasové kluby.
 • Nastavíme spravedlivý grantový systém pro sport v kraji s důrazem na podporu mládeže a sportu jako zdravého životního stylu.
 • Zavedeme grantový systém pro správce hřišť.

Zdravotnictví

„Zaručená kvalita a dostupnost zdravotní péče v oblastních nemocnicích na celém území kraje“

 • Bojujeme za udržení dostupnosti kvalitní zdravotní péče v celém kraji.
 • Nechceme významnější redukci lůžek, což potvrdila koronakrize.
 • Budeme posilovat personální obsazení nemocnic sestrami a lékaři cestou stipendií, nadačního fondu a zvýšením finančního ohodnocení. Podporujeme fungování zdravotní škol.
 • Budeme prosazovat koncepci psychiatrické péče, zvýšení počtu psychiatrických lůžek v kraji.
 • Chceme posílení kooperace zdravotních a sociálních služeb v nejen v oblasti lůžkové a pobytové péče.
 • Podpoříme rozšíření mobilní, ambulantní i lůžkové hospicové péče.
 • Zasadíme se o zvýšení přísunu financí do zdravotnictví na celostátní i krajské úrovni.
 • Vytvoříme funkční koncepci krajského zdravotnictví, budeme podporovat specializaci jednotlivých nemocnic.
 • Zasadíme se o stejnou výši plateb za stejný zdravotnický výkon od zdravotních pojišťoven.
 • Podpoříme odlehčení zdravotníků od administrativních činností, které mohou vykonávat lidé jiných profesí.
 • Podpoříme dostupnou lékárenskou péči v oblastech, kde je ohrožena existence lékáren či výdejen.
 • Podpoříme vznik míst klinických farmaceutů v nemocnicích spravovaných krajem.
 • Podpoříme dostupnost zubařské péče na celém území kraje.

Životní prostředí, zemědělství a udržitelný život na venkově

 • Budeme se podílet na zajištění zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou. Chceme podporovat výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod zejména v malých obcích, ale i důslednou ochranu podzemních a povrchových zdrojů pitné vody.
 • Budeme ve spolupráci se státními organizacemi prosazovat projekty na zadržování vody v krajině, ochranu přírody, ovzduší a pozemkové úpravy. Podpoříme budování poldrů a dalších protipovodňových opatření v kraji.
 • Podpoříme činnost sběrných dvorů, třídění maximálního množství odpadů přímo u producenta a snížení množství odpadů určeného ke skládkování. Podpoříme recyklaci, ekologickou likvidaci odpadů i jeho energetické využití. Důsledně budeme uplatňovat novelizovaný zákon o odpadech a plán odpadového hospodářství.
 • Budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti u krajských zařízení. Zvýšíme zde využití obnovitelných zdrojů energií i vody. Snížíme použití spotřebních plastů v rámci akcí, které kraj ovlivňuje.
 • Chceme usilovat o nastavení centrálních dotačních pravidel pro zemědělství i lesnictví tak, aby se zastavilo extrémně rychlé zhoršování stavu půd. Pro zemědělce i lesníky musí být výhodné trvale udržitelné principy.
 • Budeme usilovat o důsledné hospodaření s půdou jakožto dědictvím naší krajiny (ochrana před povodněmi, erozí, intenzivní zástavbou).
 • Budeme podporovat činnost agrárních spolků, svazů i komory a propagaci regionálních produktů.
 • Jsme si vědomi obrovského významu škol, spolků a neziskových organizací působících na venkově (myslivci, skauti, dobrovolní hasiči, včelaři, zahrádkáři, rybáři atd.), pro život v obcích. I jejich prostřednictvím a za pomoci pomocí dotačních programů, se budeme podílet na nápravě ekologických škod v krajině.
 • Zaměříme se na posílení ekologické výchovy ve školách všech stupňů, na rozvoj ekologického vzdělávání i poradenství všech skupin veřejnosti především prostřednictvím ekovýchovných subjektů působících v kraji a krajem řízených organizací.
 • Budeme i nadále rozvíjet Program obnovy venkova jako základní nástroj finanční podpory venkovských obcí a rozšiřovat možnosti jeho uplatnění i v oblastech živé kultury, památek, lidové tradice, řemesel i sportovní infrastruktury.
 • Intenzívně budeme pokračovat v rozvoji vědecko-výzkumné kapacity, která je opřena o potenciál našeho jedinečného ZOO Safari. Tuto potenci považujeme za klíčovou nejen pro mezinárodní význam, ale i pro vzdělávání v rámci lokálního ekologického poznání.